default
XXVII-мо Общо събрание на БАСЕЛ

XXVII-мо Общо събрание на БАСЕЛ

Май 23, 2024
На 23.05.2023 г. / четвъртък / в залата на Центъра за компетентност КВАЗАР при Института по роботика на БАН се проведе редовно годишно Общо събрание на БАСЕЛ за 2023 г. Годишният отчет за дейността и Годишният финансов отчет за 2023 г., както и доклад на Контролната комисия бяха приети с пълно единодушие. Членовете на УС на БАСЕЛ бяха освободени от отговорност за дейността им през 2023 г. Насоките и програмата за дейността през 2024 г., както и предложеният бюджет за 2024 г. бяха единодушно приети.
 
В рамките на заседанието на Общото събрание на БАСЕЛ беше обсъден проблемът с нелоялната конкуренция при внос на некачествени кабели, причиняваща щети на българските производители на кабели. Планираха се стъпки за популяризиране на инструментите и продуктите на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ)  EАД сред фирмите от бранша. Бяха представени резултати от анкета за оценка на организирания на 11.04.2024 г. бизнес форум „ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЯ 2024“. Цялостната оценка на събитието е много добра, набелязаха се мерки за отстраняване на слабостите и за постигане на още по-високи стандарти на организация за следващото издание през 2025 г.