default

История

Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) е създадена през 1994 г. и представлява интересите на 106 компании от електротехническата, електронната и съпътстващи индустрии в България - един високотехнологичен сектор с богато и динамично портфолио и със сериозен принос към технологичния напредък и към експортния потенциал на българската икономика.
 
Базирайки се на обмяна на опит и мнения между членовете, БАСЕЛ изработва позиции по актуални технически, икономически, правни и обществено-политически теми в областта на електроиндустрията.
 
БАСЕЛ подпомага конкурентоспособността на своите членове посредством широка гама от предлагани услуги. Асоциацията поддържа силна мрежа от партньорства в България и чужбина, които допринасят за осъществяването на нейните цели.

Като национално представителна организация на електроиндустрията в България, БАСЕЛ е страна в диалога със социалните партньори относно преговори, касаещи бранша.

Мисия и визия

БАСЕЛ е институционален орган на електротехническата и електронната индустрия в България и играе ролята на връзка между политика, институции, предприятия и пазари.

БАСЕЛ предоставя на своите членове платформа за формиране на мнения, както и компетентно представителство на интереси спрямо политиката, обществеността и партньорите.

БАСЕЛ участва в изготвянето на регулации, стандарти и норми, с цел създаване на рамка, благоприятстваща пазарна реализация на иновации.

БАСЕЛ е признат лидер на мнение в сектора и активно допринася за развитието на икономическата и обществено-политическата рамка в България.

Цели

Да представлява и защитава интересите на българската електроиндустрия пред държавни, обществени, синдикални и международни органи и организации.

Да популяризира технологичните и производствени възможности на българската електроиндустрия в България и в чужбина.

Да съдейства на своите членове за намиране на бизнес партньори и навлизане на нови пазари.

Да подпомага своите членове за повишаване на тяхната конкурентоспособност и на технологичното им ниво.

Да съдействува за привличането на чуждестранни инвестиции в бранша и да стимулира създаването на смесени предприятия, кооперирани производства и други форми на икономическо сътрудничество.

Устав на БАСЕЛ

Устав 396.78 KB (pdf) Свали