default
XXVII-мо Общо събрание на БАСЕЛ

XXVII-мо Общо събрание на БАСЕЛ

23Май
ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА

Управителният съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА“ („Сдружението“/“БАСЕЛ“), ЕИК 831751686, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 24 от Устава на Сдружението и решение на Управителния съвет от 20.03.2024 г. по инициатива на последния, свиква редовно годишно Общо събрание на БАСЕЛ на 23.05.2024 г. (четвъртък) от 13:00 ч. в гр. София, на адрес: София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, Блок 2 в заседателната зала на Центъра за компетенции „КВАЗАР“ към Института по роботика в БАН, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
  1. Приемане на годишен отчет за дейността на БАСЕЛ през 2023 г.;
  2. Приемане на годишен финансов отчет на БАСЕЛ за 2023 г.;
  3. Приемане на доклад на Контролната комисия за 2023 г.;
  4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2023 г.;
  5. Приемане на основни насоки и програма за дейността на БАСЕЛ през 2024 г.;
  6. Приемане на бюджет на БАСЕЛ за 2024 г.;
  7. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 5 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще започне един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите респ. представените редовни членове.
Съгласно чл. 25, ал. 4 от Устава на БАСЕЛ, всеки редовен член на Сдружението може да бъде представляван и от друго лице въз основа на писмено пълномощно, за което не се изисква нотариална заверка. Едно лице може да представлява едновременно не повече от трима редовни членове за дадено заседание на Общото събрание. Съответните пълномощни трябва да бъдат предадени на Изпълнителния директор най-късно преди началото на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска.
Моля, потвърдете Вашето участие в Общото събрание на телефон: 
+359 2 963 3532 или на електронна поща: basel@basel.bg до 20.05.2024 г.


Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БЕЛЕЛИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БАСЕЛ
ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО 67.59 KB (docx) Свали
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 2023 83.84 KB (docx) Свали
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2023 598.97 KB (pdf) Свали
ОСНОВНИ НАСОКИ И ПРОГРАМА 2024 71.55 KB (docx) Свали
БЮДЖЕТ 2024 17.42 KB (xlsx) Свали