default

Директиви

Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване 1.02 MB (pdf) Свали
Директива 2009/125/ЕО – За Създаване на Рамка за Определяне на Изискванията за Екодизайн към Продукти, Свързани с Енергопотреблението 1.17 MB (pdf) Свали
Директива 2012/27/ЕС – Относно Енергийната Ефективност, за Изменение на Директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за Отмяна на Директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО 1.53 MB (pdf) Свали
Директива 2005/32/ЕО по Отношение на Изискванията за Екопроектиране на Електромотори 601.37 KB (pdf) Свали
Директива 2014/35/ЕС (LVD 2), заменяща Директива за Хармонизиране на Законодателствата на Държавите Членки за Предоставяне на Пазара на Електрически Съоражения, Предназначени за Използване в Определени Граници на Напрежението 944.64 KB (pdf) Свали

Регламенти

Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета 1.25 MB (pdf) Свали
Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) 1.34 MB (pdf) Свали
Регламент (ЕО) 765/2008 – За Определяне на Изискванията за Акредитация и Надзор на Пазара във Връзка с Предлагането на Пазара на Продукти и за Отмяна на Регламент (ЕО) 339/93) 210.29 KB (pdf) Свали
Регламент (ЕО) 278/2009 за Прилагане на Директива 2005/32/ЕО във връзка с Изискванията за Екопроектиране на Външни Електрозахранващи Устройства 789.18 KB (pdf) Свали
Регламент (ЕО) 327/2011 на Комисията за Прилагане на Директива 2009/125/ЕО по Отношение Изискванията за Екопроектиране на Вентилатори, Задвижвани от Електродвигатели с Входяща Мощност между 125 W и 500 КW 911.62 KB (pdf) Свали
Регламент (ЕО) 640/2009 на Комисията за Прилагане на Директива 2005/32/ЕО по Отношение Изискванията за Екопроектиране на Електродвигатели 540.18 KB (pdf) Свали
Регламент (ЕО) 1275/2008 за Прилагане на Директива 2005/32/ЕО по Отношение на Изискванията за Екопроектиране към Електрическото и Електронното Битово и Офис-Оборудване. 85.66 KB (pdf) Свали
Регламент 4/2014 на Комисията за Изменение на Регламент (ЕО) 640/2009 на Комисията за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на електродвигатели 725.94 KB (pdf) Свали
Регламент (ЕС) 547/2012 за Прилагане на Директива 2009/125/ЕС по Отношение на Изискванията за Екодизайн на Водни помпи 951.35 KB (pdf) Свали
Регламент (ЕС) 801/2013 за Изменения в Регламент (ЕС) 1275/2008 по Отношение Изискванията към Екодизайн за Енергопотребление на Електрическото и Електронно Домакинско и Офисно Оборудване и за Изменения на Регламент (ЕС) 642/2009 915.17 KB (pdf) Свали