default
Среща с проф. Георги Ангелов, зам. министър на иновациите и растежа на РБългария

Среща с проф. Георги Ангелов, зам. министър на иновациите и растежа на РБългария

Юли 31, 2023

На 31.07.2023 г. се проведе среща на представители на БАСЕЛ със зам. министъра на иновациите и растежа, проф. Георги Ангелов. От страна на БАСЕЛ взеха участие председателят на УС, д-р инж. Димитър Белелиев, ЦЕРБ ЕАД, търговският директор "Големи проекти" в ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД, Васил Ников, и изпълнителният директор на БАСЕЛ, Орлин Димитров.

В рамките на срещата бяха обсъдени приоритетите на Министерството за насърчаване на високотехнологични инвестиции и проекти, за финансиране на разработване и внедряване на иновации, стимулиране на ключови сектори с висока добавена стойност въз основа на научно-изследователска и развойна дейност. 

Предстои приемане на Закон за насърчаване на научни изследвания и иновации (ЗННИИ), който ще регламентира всички дейности вкл. и възможностите за съвместни разработки с участието на фирми и научно-изследователски центрове и за привличане на кадри от трети страни.

Проф. Ангелов информира за процедурите по НПВУ - резултатите от приключилата процедура "Технологична модернизация" (247 млн. лв.), както и за стартиралите - Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“) (212,5 млн. лв.) и процедура "Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” (180 млн. лв.).

Министерството на иновациите и растежа изпраща послание до фирмите от електроиндустрията да търсят по-активно сътрудничество с образователните институции и да се насочат към създаване на центрове за развойна дейност. 

Очаква се Българската банка за развитие (ББР) да бъде трансформирана и да бъде засилена нейната роля на насърчителна банка.