default
Ще разполагаме с 42 месеца да се подготвим за прилагане на новия Регламент за машините

Ще разполагаме с 42 месеца да се подготвим за прилагане на новия Регламент за машините

Юни 23, 2023

Съветът на ЕС, Европейският парламент и Европейската комисия постигнаха споразумение относно Регламента за машинните продукти. Новото законодателство трансформира Директивата за машините от 2006 г. в регламент.

Очаква се новият Регламент за машините да бъден публикуван през юли 2023 г., въпреки че точната дата все още не е обявена. Регламентът влиза в сила във всички държави-членки 20 дни след обявяването му в Официалния вестник на ЕС. От официалното влизане в сила на регламента започва да тече 42-месечен преходен период. След изтичане на преходния период прилагането на регламента ще стане задължително.

„С приемането на новия Регламент за машините, Европейският съюз адаптира своите регулаторни разпоредби към новите технологии и свързаните с тяхната употреба рискове за безопасността на потребителите“ - коментира инж. Благовеста Шинева, управител на ЦИЕС.

Основни промени в новия регламент

Новият регламент съдържа множество промени, насочени към безопасността на машините, които трябва да се спазват от производителите и другите икономически оператори. Предвижда се задължителна оценка на съответствието от нотифициран орган, какъвто е ЦИЕС – нотифициран орган с номер 1871, приложима за шест категории продукти с „висок риск“, посочени в Анекс I на Регламента.

Правилата въвеждат нови изисквания за безопасност за автономни машини, сътрудничество между човек и машина и за първи път безопасно използване на системи с изкуствен интелект в машини.

Очаква се намаляване на административната тежест и разходите за производителите. Правилата въвеждат административни опростявания, като например разрешаване на цифрови формати за инструкциите за потребителя.

Новият Регламент установява ясни и пропорционални правила, които ще се прилагат еднакво в целия ЕС и увеличава правната сигурност за производителите. Ще бъде установено и по-ефективно наблюдение на пазара. Новите правила привеждат в съответствие предпазните мерки срещу несъответстващи машинни продукти с тези, които се използват в по-широката законодателна рамка на ЕС относно продуктите.

ЦИЕС предвижда да организира серия от обучения, имащи за цел да подготвят производителите в машиностроителния сектор и други заинтересовани икономически оператори за промените и новите изисквания, заложени в Регламента за машините.