default
Редовно годишно Общо събрание на БАСЕЛ на 08.09.2022 г. в гр. София

Редовно годишно Общо събрание на БАСЕЛ на 08.09.2022 г. в гр. София

08Септември
Управителният съвет на Сдружение „Българска асоциация на електротехниката и електрониката“ (БАСЕЛ), ЕИК 831751686, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 24 от Устава на Сдружението и решение на Управителния съвет от 13.07.2022 г. по инициатива на последния, свиква редовно годишно Общо събрание на БАСЕЛ на 08.09.2022 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в гр. София на адрес: София 1527, ул. „Тракия“ № 15, в заседателната зала на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), при следния
 
Дневен ред:
  1. Приемане на годишен отчет за дейността на БАСЕЛ за 2021 г.;
  2. Приемане на годишен финансов отчет на БАСЕЛ за 2021 г.;
  3. Приемане на доклад на Контролната комисия за 2021 г.;
  4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2021 г.;
  5. Приемане на основни насоки и програма за дейността на БАСЕЛ за 2022 г.;
  6. Приемане на бюджет на БАСЕЛ за 2022 г.;
  7. Избор на нов Управителен съвет на БАСЕЛ съгласно изискванията на чл. 28 от Устава на БАСЕЛ, а именно за членове на УС на БАСЕЛ следва да бъдат избрани „юридически лица - редовни членове на БАСЕЛ, които упражняват правата си чрез физически лица – техни законни представители или изрично упълномощени за това лица“. На основание чл. 29 от Устава, предложения за избор на членове на УС могат да се представят на Изпълнителния директор в писмен вид от всеки редовен член на Асоциацията и от самия Управителен съвет в срок до две седмици преди провеждане на Общото събрание;
  8. Избор на нова Контролна комисия (КК) на БАСЕЛ съгласно изискванията на чл. 43 от Устава на БАСЕЛ, а именно за членове на КК на БАСЕЛ следва да бъдат избрани „юридически лица - редовни членове на БАСЕЛ, които упражняват правата си чрез физически лица – техни законни представители или изрично упълномощени за това лица“;
  9. Разни.
 
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 5 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще започне един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите респ. представените редовни членове.
 
Съгласно чл. 25, ал. 4 от Устава на БАСЕЛ, всеки редовен член на Сдружението може да бъде представляван и от друго лице въз основа на писмено пълномощно, за което не се изисква нотариална заверка. Едно лице може да представлява едновременно не повече от трима редовни членове за дадено заседание на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска.
 
Моля потвърдете Вашето участие в Общото събрание на телефон: (02) 963 3532 или на електронна поща: basel@basel.bg до 05.09.2022 г.