default
„Кариерна борса“ и „Студентски клуб“, организирано от АИКБ на ТУ - София помагат в израстването на студентите

„Кариерна борса“ и „Студентски клуб“, организирано от АИКБ на ТУ - София помагат в израстването на студентите

Ноем. 15, 2023

На 15.11.2023 г. Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) бе надежден партньор в тазгодишната „Кариерна борса“ и „Студентски клуб“.
В събитието взеха участие, както фирми и организации с дългогодишен опит, начело с представители на работодателите им, така и съвместно със студенти, които се интересуват от възможности за стажове и работа обучаващи се в 6 / шест / професионални направления: 4.6 „Информатика и компютърни науки“, 5.1 „Машинно инженерство“, 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“, 5.4 „Енергетика“, 5.6 „Материали и материалознание“ и 5.13 „Общо инженерство“.
Организирани по Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 
По време на събитието на студентите им бе предоставена възможността да реализират нови контакти, идеи и развитие към намирането на успешна кариера, да проведат редица интервюта, да се запознаят с утвърдени компании и специалисти от индустрията, да обогатят знанията си, да надградят уменията си и да изградят нови пътища към бъдещето си.


Участващи фирми - членове:
ЛЕГРАНД БЪЛГАРИЯ, ЦЕРБ ГРУП, Зекалабс