default
Среща с Технически колеж - Ловеч

Среща с Технически колеж - Ловеч

Май 26, 2023

На 26.05.2023 г. се проведе среща на изпълнителния директор на БАСЕЛ, дипл. инж. Орлин Димитров, с представители на Техническия колеж - Ловеч (ТК - Ловеч), доц. д-р инж. Милко Дочев и ас. инж. Генади Михайлов. ТК - Ловеч  е  създаден  през  1989 г. с решение  на  Министерски съвет, и е основно звено  в  структурата на ТУ - Габрово.                                                      
 
В ТК - Ловеч се провежда обучение на студенти за ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ с образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” в три акредитирани професионални направления и четири специалности:


1. Направление “Машинно инженерство”

   - спец. Автомобилно машиностроене
   - спец. Машиностроене

2. Направление “Електротехника, електроника и автоматика”

   - спец. Електротехника

3. Направление “Комуникационна и компютърна техника”

  - спец. Компютърни системи и технологии

Обучението на студентите е с продължителност 6 семестъра / три години /.
 
Изпълнителният директор на БАСЕЛ покани ТК - Ловеч да стане асоцииран член на асоциацията, а БАСЕЛ беше поканена да се представи на научна конференция с участието на бизнеса, която ще се проведе на 30.06.2023 г. в град Ловеч.