default
Среща с г-н Паун Илчев, и.д. председател на Българския институт по метрология (БИМ)

Среща с г-н Паун Илчев, и.д. председател на Българския институт по метрология (БИМ)

Яну. 11, 2023

На 11.01.2023 г. председателят на УС на БАСЕЛ, д-р инж. Димитър Белелиев, и изпълнителният директор на Асоциацията, дипл. инж. Орлин Димитров, проведоха среща с г-н Паун Илчев, и.д. председател на Българския институт по метрология (БИМ).
Основната тема на разговора беше Изпитвателната лаборатория за Електромагнитна съвместимост (ИЛ ЕМС) към БИМ.
Както вероятно повечето от Вас знаят Лабораторията е създадена през 1999 г. и е оборудвана с модерна апаратура с помощта на средства по европейските програми. ИЛ ЕМС е от жизнено значение за българската инженерна индустрия, която разчита на износа, и за която изпитването на ЕМС е задължително. Алтернативата е фирмите да ползват услугите на лаборатории в чужбина с десетократно по-високи такси и дълги срокове. За лабораторията е от решаващо значение компетентността на специалистите, които работят в нея. Изключително трудно е да се намерят нови, които могат да поемат тези функции, тъй като уредите са много сложни и е необходимо специално обучение.
През 2018 г. ръководителят на ИЛ ЕМС е освободен и с него напуска и целият персонал. Вследствие на това възниква проблем с намиране на компетентни специалисти, които да работят там. Поради недоброто качество на предоставяната услуга, драстично намаляват и клиентите на лабораторията.
През 2022 г. е изпуснат срокът за преакредитация респ. подготвените документи за преакредитация на лабораторията не са подадени до ИА БСА в изисквания шестмесечен срок преди 21.05.2022 г. Поради това се налага кандитатстване за първоначална акредитация. В момента новото ръководство на ИЛ ЕМС работи за покриване на критериите за нова акредитация:

  1. да има проведено успешно междулабораторно сравнение в обхвата на акредитация,

  2. калибриране на техническите средства,

  3. обучение на персонала по БДС EN ISO/ IEC 17025,

  4. проведен вътрешен одит на системата за управление на лабораторията,

  5. преглед от ръководството,

  6. персоналът да е с доказана компетентност в обхвата на акредитацията.

Междувременно е направено калибриране от фирма „Rohde & Schwarz”, водят се разговори за междулабораторно сравнение с швейцарския метрологичен институт, а по отношение на персонала се изгражда екип от университетски експерти.
Председателят на БИМ не се ангажира с конкретен срок за възстановяване на акредитацията респ. рестартиране на работата на ИЛ ЕМС, но отбеляза, че това вероятно ще стане в рамките на около 6 месеца, т.е. до средата на 2023 г.
От своя страна председателят на УС на БАСЕЛ предложи съдействие от Асоциацията във връзка с намиране на подходящи кадри, както и подпомагане на БИМ пред институциите по отношение на аргументиране на важността на ИЛ ЕМС за български бизнес, с цел предоставяне на достатъчно финансови средства за нейното функциониране. Той предложи и бъдещо сътрудничество при изграждане напр. на лаборатория за електрическа мобилност.