default
Среща с г-н Стефан Савов, зам. министър на иновациите и растежа

Среща с г-н Стефан Савов, зам. министър на иновациите и растежа

Ноем. 30, 2022

На 30.11.2022 г. се проведе среща с г-н Стефан Савов, зам. министър на иновациите и растежа (МИР). В рамките на разговора бяха обсъдени настоящият статус на отделните мярки по НПВУ и ПКИП, както и тяхното съдържание и реализация.
До края на 2022 г. трябва да приключи оценката на подадените проекти по първата отворена процедура "Техологична модернизация" (260 млн. лв.). До 19.12.2022 г. продължава приемът по втората отворена процедура "ИКТ решения и киберсигурност" (30,6 млн. лв.), за която до момента има 4500 проектни предложения при очаквани 1500. За обществено обсъждане е обявена и третата процедура „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“ (118 млн. лв.), която е насочена  към компании, които са кандидатствали по европейските програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“, но не са получили финансиране.
Предстои да бъде отворена за кандидатстване и четвъртата процедура „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“(200 млн. лв.)., за изграждане на фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия за собствена употреба.  По процедурата ще могат да кандидатстват освен МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация (с до 499 служители) или дружества със средна пазарна капитализация (с до 1 500 служители). Процедурата "Преход към кръгова икономика" (180 млн. лв.), в която могат да участват и големи предприятия, стартира през първото тримесечие на 2023 г. Новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 на стойност 3 млрд. лв. стартира от м. януари 2023 г. 
В срещата беше засегната и темата за участие на фирми от БАСЕЛ в изграждане на мрежата от зарядни станции за електромобили, предвидена в НПВУ. Дялов финансов инструмент на ЕИФ (30 млн. лв. + частен ресурс) по линия на мерките за климатична неутралност ще бъде стартиран в началото на 2023 г. Други мерки в тази насока са предвидени в МРРБ.
БАСЕЛ ще получи официална покана да предложи свой представител в Експертната група по микроелектроника към МИР. 
Проектът на ИАНМСП за интернационализация на бизнеса ще бъде продължен, така че БАСЕЛ може да започне да подготвя предложения за финансиране на търговски мисии, изложения и събития в сектора на електроиндустрията.
От страна на представителите на БАСЕЛ бяха направени следните препоръки:

  • насочване на повече средства и директно финансиране на компаниите за прилагане на инструменти за енергийна ефективност, 

  • държавно финансиране на мерки за намаляване на въглеродния отпечатък (напр. чрез ремонти на енергийни съоръжения),

  • по възможност използване на грантови схеми вместо финансови инструменти,

  • предоставяне на повече възможности за финансова подкрепа на големи предприятия (с персонал над 250 души).