default
Редовно годишно Общо събрание на БАСЕЛ на 25.04.2023 г. в гр. София

Редовно годишно Общо събрание на БАСЕЛ на 25.04.2023 г. в гр. София

25Април

Управителният съвет на Сдружение „Българска асоциация на електротехниката и електрониката“ (БАСЕЛ), ЕИК 831751686, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 24 от Устава на Сдружението и решение на Управителния съвет от 23.02.2023 г. по инициатива на последния, свиква редовно годишно Общо събрание на БАСЕЛ на 25.04.2023 г. от 15:00 ч. в гр. София, на адрес: София 1527, ул. „Тракия“ № 15, в заседателната зала на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), при следния

Дневен ред:

  1. Приемане на годишен отчет за дейността на БАСЕЛ за 2022 г.;

  2. Приемане на годишен финансов отчет на БАСЕЛ за 2022 г.;

  3. Приемане на доклад на Контролната комисия за 2022 г.;

  4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2022 г.;

  5. Приемане на основни насоки и програма за дейността на БАСЕЛ за 2023 г.;

  6. Приемане на бюджет на БАСЕЛ за 2023 г.;

  7. Приемане на нова редакция на Устава във връзка с промяна на адреса на управление на БАСЕЛ; 

  8. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 5 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще започне един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите респ. представените редовни членове.
Съгласно чл. 25, ал. 4 от Устава на БАСЕЛ, всеки редовен член на Сдружението може да бъде представляван и от друго лице въз основа на писмено пълномощно, за което не се изисква нотариална заверка. Едно лице може да представлява едновременно не повече от трима редовни членове за дадено заседание на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска.
Моля потвърдете Вашето участие в Общото събрание на телефон: (02) 963 3532 или на електронна поща: basel@basel.bg до 21.04.2023 г.