default
Electronica: Международно изложение за електроника, 12 - 15 ноември 2024 г. в гр. Мюнхен, Германия

Electronica: Международно изложение за електроника, 12 - 15 ноември 2024 г. в гр. Мюнхен, Германия

12Ноември

Уважаеми фирми - членове на БАСЕЛ, 
Уважаеми партньори на БАСЕЛ,
Уважами дами и господа, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие на общ щанд на Международното изложение Electronica, което ще се проведе в периода 12 – 15 ноември 2024 г. в гр. Мюнхен, Германия.
Участието се организира по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, който започна на 11.08.2023 г.
Предприятие, което участва за първи път в промоционални дейности и прояви, организирани от ИАНМСП по горецитирания проект, не дължи съфинансиране. ИАНМСП поема 100% от направените за него разходи за съответната промоционална дейност или проява.
Предприятие с две и повече участия в промоционални дейности и прояви, организирани от ИАНМСП по горецитирания проект, заплаща 30% от направените за него разходи за съответната промоционална дейност или проява.

Крайният срок за подаване на заявка за участие и изискуемите документи е до 29.03.2024 г. / петък / 


Заявката се подава:

  •    на адрес ИАНМСП, Деловодство, 1000 София, ул. „Леге” № 2-4;
  • по електронен път и с квалифициран електронен подпис (КЕП) на един от следните електронни адреси:

office@sme.government.bg; www.b2bconnect.bg (страницата на съответната проява).
Поканата с условията и документите за участие са публикувани на уеб-сайта на ИАНМСП (може да бъдат изтеглени тук), както и в мачмейкинг портала www.b2bconnect.bg.

  • Прилагаме официалното писмо-покана и оставаме на разположение за въпроси и съдействие. 

 

Тереза Мутафова - Главен експерт
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
ул. Леге 2-4, 1000 София
имейл: t.mutafova@sme.government.bg
www.sme.government.bg; www.b2bconnect.bg

Покана: Electronica 4.27 MB (pdf) Свали